Info

Telefón

+ 421 915 249 867

E-mail:

info@jegy.sk

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

www.jegy.sk

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi občianskym združením

Klikk, o.z.,

so sídlom: 930 16 Vydrany 450,

IČO: 42404843,

DIČ: 2120253817,

zapísaným v Registri mimovládnych neziskových organizácií,

registračné číslo: VVS/1-900/90-44508,

registrový úrad: MV SR

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a medzi tretími osobami, ako aj právne vzťahy medzi Usporiadateľom, v mene a na účet ktorého koná Prevádzkovateľ a medzi tretími osobami. VOP sa týkajú predaja Vstupeniek na Akcie, ako sú definované nižšie, prostredníctvom predajnej siete Prevádzkovateľa.

1.2 Zákazník prehlasuje, že sa pred zakúpením Vstupenky oboznámil s obsahom VOP, a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

2 VYMEDZENIE POJMOV

Za účelom týchto VOP majú pojmy používané s veľkým začiatočný písmenom nasledujúci význam:

2.1 Akcia – spoločenská, kultúrna, športová, či iná akcia, alebo podujatie spočívajúce vo využití voľného času, ktorá sa koná v čase a mieste určenom Prevádzkovateľom alebo Usporiadateľom.

2.2 Podnikateľ – osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za Podnikateľa sa za VOP stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú zárobkovú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká iba na základe živnostenského oprávnenia, alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. audítor, advokát), alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.3 Usporiadateľ – fyzická alebo právnická osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Akciu, odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá je s Prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Usporiadateľovi predaj a elektronickú distribúciu Vstupeniek na svoju Akciu prostredníctvom Predajnej siete. Informácie o Usporiadateľovi príslušnej Akcie sú uvedené v objednávkovom formulári a na Vstupenke.

2.4 Predajná sieť – predajné miesta a webové stránky Prevádzkovateľa na adrese www.jegy.sk.

2.5 Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania zakúpi Vstupenku, či inak koná s Prevádzkovateľom alebo Usporiadateľom.

2.6 Vstupenka – cenina vydaná v Predajnej sieti, ktorá oprávňuje jej držiteľa k vstupu na konkrétnu Akciu. Vstupenka zároveň slúži pre Spotrebiteľa ako doklad o jej zakúpení. Predložením Vstupenky a následnou účasťou na Akcii vyslovuje jej držiteľ súhlas s prevádzkovým, či návštevným poriadkom miesta konania Akcie a zaväzuje sa rešpektovať pokyny usporiadateľa príslušnej Akcie. Vstupenka je vydaná elektronicky vo forme „HomeTicket“ s QR kódom bez ochranných prvkov a doručená Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktoré sú Zákazníkovi poskytnuté po zaplatení ceny Vstupenky. Vstupenka HomeTicket je vytlačená Zákazníkom v jeho vlastnej réžii.

2.7 Zákazník – Spotrebiteľ, či Podnikateľ, ktorý má záujem o zakúpenie Vstupenky na Akciu prostredníctvom Predajnej siete.

3 VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Prevádzkovateľ uskutočňuje predaj a distribúciu Vstupeniek na svoje vlastné Akcie, alebo obstaráva pre Usporiadateľa predaj a distribúciu Vstupeniek na jeho Akcie. Pri každej ponúkanej Akcii je uvedená informácia, kto je usporiadateľom Akcie. Zmluva medzi Prevádzkovateľom alebo Usporiadateľom a Zákazníkom sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Akcie, alebo vysporiadania všetkých nárokov z nej plynúcich.

3.2 Za Akcie organizované Usporiadateľom, zodpovedá Usporiadateľ, t. j. za konanie a program Akcie, vrátane jej obsahu, kvality, rozsahu služieb poskytovaných na Akcii a termínu Akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu, termínu a miesta konania Akcie, čo Zákazník zakúpením Vstupenky berie na vedomie a akceptuje.

3.3 Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ konštatuje a upozorňuje, že žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie či nekonanie Akcie, za zmenu programu, termínu či miesta konania Akcie, ktorú organizuje Usporiadateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priebeh takejto Akcie, za udalosti, ku ktorým na Akcii došlo a nie je zodpovedný za žiadnu škodu, či akúkoľvek inú ujmu, ktorá Zákazníkovi či tretím osobám vznikla v priebehu Akcie či v súvislosti s ňou. Všetky prípadné nároky, vrátane nárokov súvisiacich so zmenou, či zrušením Akcie, musí Zákazník uplatniť priamo u príslušného Usporiadateľa, a to v súlade s nižšie uvedenými reklamačnými VOP. To neplatí v prípade, že Vstupenka bola Zákazníkovi predaná na Akciu Prevádzkovateľa. V takom prípade je možné uplatniť nárok u Prevádzkovateľa v súlade s nižšie uvedenými reklamačnými VOP.

3.4 Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo zrušení Akcie má Prevádzkovateľ alebo Usporiadateľ podľa toho, ktorý z nich Akciu organizuje. V prípade zrušenia Akcie bude Zákazník prostredníctvom internetovej stránky www.jegy.sk informovaný v sekcii „Zmeny termínov“ o postupe vrátenia ceny za Vstupenku.

3.5 Zákazník je pri svojej účasti na Akcii vždy povinný dodržiavať pravidlá stanovené usporiadateľom Akcie, riadiť sa prevádzkovým, či návštevným poriadkom miesta konania Akcie a rešpektovať pokyny usporiadateľa príslušnej Akcie.

4 ZAKÚPENIE VSTUPENKY

4.1 Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za pravosť a platnosť vstupeniek zakúpených mimo Predajnej siete.

4.2 Usporiadateľ môže podľa vlastného uváženia vydať na jednotlivé Akcie jeden či viac druhov Vstupeniek, ktoré sa môžu líšiť napríklad cenou či rozsahom služieb s ňou spojených. Informácie o jednotlivých druhoch Vstupeniek sú dostupné na Predajných miestach a webovej stránke Prevádzkovateľa na adrese www.jegy.sk.

4.3 Počet Vstupeniek na Akciu môže byť obmedzený. Vstupenky je možno zakúpiť iba v prípade, že sú stále v ponuke Prevádzkovateľa, a že neboli vypredané.

4.4 Vstupenky je možné zakúpiť nasledovným spôsobom:

4.4.1 online predaj

– Vstupenku je ďalej možné zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa na adrese www.jegy.sk. Prevádzkovateľ nepožaduje predchádzajúcu registráciu a vytvorenie účtu pre Zákazníka;

– Zákazník môže v rámci jednej objednávky zakúpiť maximálne 10 kusov Vstupeniek na jednu Akciu;

– spôsob doručenia Vstupenky sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu (HomeTicket);

– Vstupenku je možné uhradiť nasledovným spôsobom:

platobnou kartou prostredníctvom online platobnej brány TrustPay Platba prostredníctvom platobnej karty môže byť spoplatnená; o výške prípadného poplatku bude Zákazník informovaný pred uskutočnením platby;

4.4.1 e-mailová objednávka

– Vstupenky je možné objednať prostredníctvom e-mailu na adresu info@jegy.sk

– Zákazník môže v rámci jednej rezervácie objednať maximálne 50 kusov Vstupeniek na jednu Akciu;

– rezervácia je Zákazníkovi potvrdená prostredníctvom e-mailu, s ktorou sa posiela aj vystavená faktúra;

– kúpnu cenu rezervovanej Vstupenky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa: IBAN SK38 3100 0000 0044 1006 5307, a to podľa pokynov, ktoré budú Zákazníkovi zaslané prostredníctvom e-mailu. Kúpna cena musí byť pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr do 2 pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka zrušená. V prípade, že bude kúpna cena uhradená iba čiastočne, objednávka bude taktiež zrušená. V prípade zrušenia objednávky odošle Prevádzkovateľ prípadnú platbu späť Zákazníkovi. Pri zadávaní platobného príkazu je Zákazník povinný vyplniť správny variabilný symbol objednávky, ktorý dostane v potvrdzujúcom e-maili. V prípade chybného uvedenia, či chýbajúceho variabilného symbolu bude objednávka zrušená. Platba bankovým prevodom je možná iba s dostatočným časovým predstihom pred konaním Akcie. Pokiaľ nebude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr 24 hodín pred začiatkom Akcie, objednávka sa ruší a prípadná neskôr prijatá platba bude vrátená Zákazníkovi. V prípade nákupu Vstupenky v dobe kratšej, než 5 pracovných dní pred konaním Akcie odporúča Prevádzkovateľ Zákazníkovi využiť na úhradu kúpnej ceny Vstupenky iný spôsob platby (napr. prostredníctvom platobnej karty). Platba bankovým prevodom nie je umožnená v prípade nákupu Vstupenky v dobe kratšej než 3 pracovné dni pred konaním Akcie. Bankový prevod môže byť spoplatnený podľa platného cenníka banky Zákazníka;

– kúpna cena Vstupenky je záväzná v okamihu rezervácie;

– Zákazník dostane prostredníctvom e-mailu potvrdenie o prijatí, spracovaní a dokončení objednávky po uhradení kúpnej ceny Vstupenky, resp. pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa, dostane Zákazník potvrdenie úspešného dokončenia objednávky;

– v prípade výberu elektronickej Vstupenky je táto zaslaná Zákazníkovi vo formáte HTML a PDF prostredníctvom e-mailu spolu hneď po potvrdení o dokončení objednávky. Elektronickú Vstupenku je nutné mať so sebou pri vstupe na Akciu (buď vo vytlačenej forme, alebo na mobilnom zariadení), bez elektronickej Vstupenky nebude Zákazníkovi umožnený vstup na Akciu;

– všetky Vstupenky sú vybavené špecifickým kódom, ktorý bude predmetom kontroly pri vstupe na Akciu. Vstup na Akciu bude umožnený len tomu Zákazníkovi, ktorý predloží elektronickú Vstupenku s príslušným kódom ako prvý v poradí. Prípadní ďalší Zákazníci, preukazujúci sa elektronickou Vstupenkou so zhodným kódom, nebudú na Akciu vpustení. Prevádzkovateľ ani Usporiadateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným kopírovaním elektronickej Vstupenky riadne doručenej Zákazníkovi, ktorý uskutočnil objednávku. Uvedené neplatí na Akciu trvajúcu jeden celý deň a viac dní (napr. hudobné festivaly a pod.), na ktorú je umožnený viacnásobný vstup po opustení priestoru, v ktorom sa podujatie uskutočňuje (tzv. permanentka);

4.5 Kúpna cena Vstupenky je uvedená vrátane DPH. Ak nie je uvedené inak, je k cene vstupeniek pripočítaný poplatok za spracovanie vstupeniek. Jeho výšku sa klient dozvie pred odoslaním objednávky na stránke

4.6 V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nemôže Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy po nákupe Vstupenky odstúpiť postupom podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., keďže ide o poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a podľa ktorej sa Prevádzkovateľ alebo Usporiadateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote konania Akcie.

5 REKLAMÁCIE

5.1Všetky reklamácie sa riadia výhradne týmito VOP, a to predovšetkým týmto článkom. Uhradená kúpna cena Vstupenky je nevratná, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.

5.2 Predmetom reklamácie môžu byť iba Vstupenky zakúpené v Predajnej sieti. Osobou oprávnenou uplatniť reklamáciu je výhradne Zákazník, ktorý Vstupenku v Predajnej sieti zakúpil.

5.3 Reklamácia Vstupenky:

5.3.1 Zákazník je povinný po prevzatí, či dodaní Vstupenky bez odkladu skontrolovať jej správnosť a úplnosť, a to hlavne, nie však výlučne, počet Vstupeniek, druh a cenu Vstupenky, názov Akcie a miesto a čas jej konania.

5.3.2 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu týkajúcu sa obsahu Vstupenky u Prevádzkovateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Vstupenky, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailu. Na neskoršie reklamácie sa neprihliada.

5.3.3 Nebezpečenstvo vzniku škôd na Vstupenke prechádza na Zákazníka v okamihu jej prijatia. Po tomto okamihu Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie Vstupenky a Zákazník v takom prípade nemá nárok na novú (náhradnú) Vstupenku či akúkoľvek náhradu.

5.3.4 Keď Zákazník zadá chybnú e-mailovú adresu pri nákupe, na ktorú sa mali vstupenky posielať, Zákazník musí Prevádzkovateľa bezodkladne kontaktovať, v tom prípade sa vygenerované vstupenky zrušia, vytvoria sa nové vstupenky, ktoré budú posielané zákazníkovi.

5.4 Reklamácia z dôvodu zmeny či zrušenia Akcie:

5.4.1 Predaj vstupeniek v mene a na účet Usporiadateľa:

5.4.1.1 Pokiaľ nie je stanovené inak, zaisťuje Prevádzkovateľ predaj a distribúciu Vstupeniek na jednotlivé Akcie v mene a na účet Usporiadateľa. Za konanie a program Akcie, vrátane jej obsahu, kvality, rozsahu služieb ponúkaných na Akcii a termíne Akcie, zodpovedá výhradne Usporiadateľ príslušnej Akcie.

5.4.1.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu konania, miesta konania či programu Akcie. Reklamácia Zákazníka z dôvodu akejkoľvek zmeny Akcie bude Prevádzkovateľom postúpená k vyjadreniu či vybaveniu Usporiadateľovi. Zákazník bude o stanovisku Usporiadateľa vyrozumený v lehote 30 dní, prípadne má možnosť obrátiť sa priamo na príslušného Usporiadateľa. Kontakt na Usporiadateľa poskytne Zákazníkovi Poskytovateľ na vyžiadanie.

5.4.1.3 Prípadné zrušenie Akcie bude bez zbytočného odkladu oznámené na webových stránkach Prevádzkovateľa. V prípade zrušenia Akcie určuje podmienky a spôsob vrátenia kúpnej ceny Vstupenky Usporiadateľ. Prevádzkovateľ sprostredkuje vrátenie uhradenej kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkom len na základe pokynu Usporiadateľa a v prípade poskytnutia príslušných finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa.

5.4.1.4 V prípade, že Usporiadateľ nedá Prevádzkovateľovi pokyn na vrátenie kúpnej ceny Zákazníkom, a/alebo neposkytne Prevádzkovateľovi zodpovedajúce finančné prostriedky, alebo ich poskytne iba čiastočne, môžu Zákazníci uplatniť svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny či jej časti priamo voči Usporiadateľovi zaslaním žiadosti o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení o zrušení Akcie.

5.4.1.5 O spôsobe, akým je možno v konkrétnom prípade uplatniť nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky, budú Zákazníci informovaní na webových stránkach Prevádzkovateľa. Pokiaľ nebude stanovené inak, bude kúpna cena Vstupenky vrátená Zákazníkovi na bankový účet, ktorý Zákazník Prevádzkovateľovi oznámi.

5.4.1.6 Pri uplatnení nároku na vrátenie kúpnej ceny je Zákazník povinný vrátiť Prevádzkovateľovi zakúpenú Vstupenku. V prípade nevrátenia Vstupenky bude nárok Zákazníka posúdený ako neoprávnený.

5.4.1.7. V prípade reklamácie z dôvodu zrušenia Akcie nemá Zákazník nárok na vrátenie poplatkov za doručenie Vstupenky a poplatkov za platbu kúpnej ceny Vstupenky.

5.4.2 Prevádzkovateľ a/alebo Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkom kúpnu cenu Vstupenky, či už priamo alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Akcia zrušená (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa a/alebo Prevádzkovateľa (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Akcie akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Zákazníka (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v obchodných podmienkach Usporiadateľa, obchodných podmienkach Akcie, pokynoch Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Akcie, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušenej Akcie neuskutoční náhradná Akcia v náhradnom termíne.

6 REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Podmienkou využitia služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa nie je predchádzajúca registrácia Zákazníka na tejto webovej stránke.

6.2 Súčasne s potvrdením objednávky Zákazník vysloví súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení zo strany Prevádzkovateľa. Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu.

7 UŽÍVÁNIE WEBOVÝCH STRÁNOK PREVÁDZKOVATEĽA

7.1 Prevádzkovateľ má právo zmeniť svoje webové stránky, ich technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie. Prevádzkovateľ má ďalej právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť svojich webových stránok či prístup na ne, na nevyhnutne nutnú dobu z dôvodu ich údržby, opravy či z akéhokoľvek iného dôvodu.

7.2 Zákazník je povinný dodržiavať pri užívaní webových stránok Prevádzkovateľa právny poriadok Slovenskej republiky a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku užívania týchto webových stránok vznikne Prevádzkovateľovi či tretím osobám z dôvodu na strane Zákazníka.

7.3 V prípade, že Zákazník akokoľvek poruší tieto VOP a/alebo platné právne predpisy, má Prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet Zákazníka, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ustanovenia občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, sa nevzťahujú na Zákazníkov, ktorí využívajú služby Prevádzkovateľa ako Podnikatelia. Ak Zákazník uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, vychádza sa z toho, že jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a berie na vedomie, že sa na jeho objednávku neaplikujú ustanovenia občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa.

8.2 Prípadné spory medzi Zákazníkmi, ktorí sú Spotrebiteľmi a Prevádzkovateľom je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade sa môže Zákazník kontaktovať so subjektom mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Pred kontaktovaním sa so Slovenskou obchodnou inšpekciou za účelom mimosúdneho riešenia sporov odporúčame Zákazníkom za účelom zmierneho riešenia sporu najprv kontaktovať sa s Prevádzkovateľom na e-mailovej adrese info@jegy.sk. V prípade, že spor nebude vyriešený zmierne či mimosúdnou cestou, bude predložený k rozhodnutiu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

8.3 Zodpovednosť za správnosť, úplnosť či aktuálnosť informácií o Akciách uverejnených na stránkach Prevádzkovateľa nesie Usporiadateľ príslušnej Akcie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu Vstupeniek, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

8.4 Zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, či aktualizovať s tým, že aktuálne znenie VOP Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu uverejní na svojich webových stránkach.

8.6 V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto VOP z akýchkoľvek dôvodov ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto VOP.

8.7 Zákazníci sa môžu s Prevádzkovateľom kontaktovať na nasledovnej adrese: 450, 930 16 Vydrany tel: +421 915 249 867 e-mail: info@jegy.sk

8.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2022